fbpx

Regulamin promocji torba za 1gr

Regulamin sprzedaży premiowej

TORBA NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU

§ 1

1.    Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w sprzedaży premiowej TORBA NA ZAKUPY WIELOKOROTNEGO UŻYTKU

2.    Organizatorem sprzedaży premiowej są Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 3, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000104445, NIP 7770016609, BDO 000027694.

3.    Promocja dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w sklepach firmowych Organizatora.

4.    Celem promocji jest budowanie świadomości marki Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” sp. z o.o.  u konsumentów oraz zwiększenie obrotów sklepów firmowych Organizatora.

5.    Promocja jest organizowana w sklepach firmowych Organizatora w okresie od 12  do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

6.    W promocji mogą brać udział pracownicy Organizatora.

7.    Uczestnictwo w sprzedaży premiowej jest całkowicie dobrowolne i oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zasady sprzedaży premiowej

1.    Udział w promocji może wziąć każdy klient sklepu firmowego Organizatora, który w okresie trwania promocji dokona jednorazowego zakupu na kwotę nie mniejszą niż 100 PLN.

2.    Każdy kto spełni powyższe zasady będzie mógł dokonać zakupu  TORBY NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU z logo Organizatora za cenę 0,01 PLN.

3.    TORBĘ NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU z logo Organizatora można kupić wielokrotnie za każdy objęty sprzedażą premiową paragon.

4.    Organizator zastrzega, że pula TOREB NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU z logo Organizatora jest ograniczona.

5.    TORBY NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU z logo Organizatora są oferowane osobom, które spełniły kryteria sprzedaży premiowej wg kolejności wykazania pracownikom sklepu firmowego Organizatora spełnienia kryteriów sprzedaży premiowej.

6.    TORBY NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU z logo Organizatora nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.

7.    Przy ocenie wartości zakupów pod uwagę bierze się kwotę brutto.

§ 3 Reklamacje

1.    Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia, co do przebiegu sprzedaży premiowej można zgłaszać wyłącznie pisemnie pod adres Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu sprzedaży premiowej.

2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie osobie, która spełniła kryteria premiowej sprzedaży TORBY NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU  z logo Organizatora.

3.    Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego, a także kopię paragonu uprawniającego do udziału w sprzedaży premiowej.

4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od jej doręczenia Organizatorowi.

5.    Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w telefonicznie lub listownie na dane podane w reklamacji.

§ 4

1.    Niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa wyłącznie określają prawa i obowiązki Organizatora i uczestników.

2.    Wszelkie informacje na temat sprzedaży premiowej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3.    Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

4.    Z Regulaminem sprzedaży premiowej TORBA NA ZAKUPY WIELOKROTNEGO UŻYTKU można zapoznać się w sklepach firmowych oraz na stronie internetowej Organizatora – www.zd-kozieglowy.pl

 

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2019 r.